Minggu, 23 September 2012

karangan éséy


Karangan Éséy

            Naon anu di maksad éséy téh ?? anu di maksud éséy nyaéta karangan pondok dina wangun lancaran. Pangna di sebut pondoktéh dumeh dina karangan éséy mah tara aya anu maké bab atawa pasal tapi ngaguluyur .
            Éséy téh di ajangkeun pikeun bacaeun umum anu matak, eusina téh kudu ngasipatan komunikatif. Dina nyieun judulna ogé kudu ngagunakeun ungkara kalimah anu ngahudang pikeun kapanasaran.
            Anu di bahasna lain pasualan anu pabaliut tur beurat , namung gaya bahasana hampang.
matak karangan  éséy umumna di muat dina koran atawa majalah.
Tujuan nana pikeun ngadiskusikeun hiji pasualan, midangkeun pandangan, atawa ngajak balaréa narima poko pikiran anu keur di pedarkeun. Ari anu sok di jieun jejerna mah bisa ngeunaan naon waé , bebas , sanajan éséy téh kaasup bacaan hampang, tapi angger waé sok di barengan ku data jeung hasil talaah atanapi pakta.

 Ciri cirina éséy diantawisna :

- Dina Gaya bahasa na hampang.
-Ngabahas pasualan anu hampang tur sederhana.
-Teu ka iket ku jejer, Jejerna mah bisa bebas.
-Di barengan ku pakta tur hasil talaahan.
-Mangrupa Karangan pondok dina wangun lancaran.
Aya sababaraha hiji tujuan pikeun nulis éséy, diantawisna:

-Pikeun ngabahas hiji pasualan.
-Midangkeun hiji pandangan anu ka ukur.
-Ngajak kanu maca pikeun bisa narima kana pikiran anu di pedarkeun.abdi mah urang sunda


Tidak ada komentar:

Posting Komentar